Inovovaný proces výroby pufovaných produktů z pšenice se zvýšeným obsahem antokyanů a následná adjustace logistických procesů

dotace
dotace

Cílem je zavedení produktové inovace a to:

• celozrnný produkt se zvýšeným obsahem antokyanů a s tím souvisejících zdravotních benefit, zejména antioxidační působení a pozitivní vliv na zdraví cév. Stěžejní inovace.

Cílem inovace procesu je automatizace logistického toku, tj. značení produktu, vážení a značení kartonů a dále fixace kartonů na paletě a následné značení palet.

Technologie oboustranného chucení plochých cereálních produktů

dotace1
dotace1

Projekt TECHNOLOGIE OBOUSTRANNÉHO CHUCENÍ PLOCHÝCH CEREÁLNÍCH PRODUKTŮ je spolufinancován Evropskou unií. Investice do zpracovatelského provozu vedoucí ke zvýšení přidané hodnoty zemědělských produktů.

Projekt se zaměřuje na chucení extrudovaných a pufovaných potravin v kategorii CZ NACE 10.72 společnosti RACIO, s.r.o. Předmětem projektu je investice do rozšíření kapacity stávající provozovny v Břeclavi, nákupem nových strojů a technologií. Zásadní změna je ve výrobním postupu při chucení suchých extrudovaných a pufovaných potravin společnosti.

Jedná se o výrobu v provozovně v Břeclavi na adrese Národních Hrdinů 3146 / 22B.

V rámci projektu bude zakoupena nová moderní technologie oboustranného chucení plochých cereálních produktů za pomocí elektrostatiky, tedy fyzického přilnutí chutícího prášku na produkt za pomocí kladně a záporně nabitých částic.

Kompletní linka se bude skládat z: řízení přísunu produktu, technologie postřiku plochy, technologie aplikace práškového složky, elektrostatika, Sušící pec - pracovní teplota  80 až 120°C, technologie balení - pilow pack, flow pack, kontrola kvality, vyřazování kontaminantů za pomoci technologie X-ray a automatizace balení do kartonů/robotizace.

Inovovaný proces výroby pufovaných špaldových chlebíčků

dotace2
dotace2

Projekt INOVOVANÝ PROCES VÝROBY PUFOVANÝCH ŠPALDOVÝCH CHLEBÍČKŮ je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu bylo pořízení výrobní technologie, která umožní úpravu suroviny tak, že nedojde ke ztrátě výživných vlastností zrniny a zavedení nového expanzního stroje, díky němuž bude možné takto upravenou surovinu zpracovat a zachovat v ní požadované živiny.

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

dotace10
dotace10

V roce 2008/2009 společnost realizovala dva projekty v rámci SZIF Operačního programu Rozvoj venkova, opatření Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům, jejichž cílem byly investice do nových techonologií a zařízení pro konvenční i bezlepkovou výrobu. Projekty byly spolufinancovány Evropskou unií z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova.

Technologie na zpracování pekařských výrobků

dotace - pekařské výrobky
dotace - pekařské výrobky

Projekt "Technologie na zpracování pekařských výrobků" byl spolufinancován Evropskou unií.
Investice do zpracovatelského provozu vedoucí ke zvýšení přidané hodnoty zemědělských produktů.

logo_oppi (1)
logo_oppi (1)
logo_esf
logo_esf

Firma RACIO, s.r.o. je příjemcem dotace z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, oblasti podpory Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků.

Název projektu: Efektivní mistr/mistrová – vzdělávací modul pro nižší management ve výrobě a údržbě, registrační číslo: CZ.1.04/1.1.02/23.00009. Koncem roku 2010 jsme se stali příjemci další dotace z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost na projekt Vzdělávání RACIO s.r.o., registrační číslo: CZ.1.04/1.1.02/35.01618. Cílem projektu Vzdělávání RACIO s.r.o. je zvýšit konkurenceschopnost firmy prostřednictvím odborných znalostí a schopností zaměstnanců a jejich efektivnější spolupráce. Cílovou skupinou tohoto projektu jsou zaměstnanci společnosti na pozicích středního a vyššího managementu.

V minulém programovém období společnost úspěšně realizovala v rámci OP RLZ projekt Zvyšování kvalifikační úrovně zaměstnanců v souvislosti se změnami tržních podmínek a tvorba nových pracovních míst.

Projekty jsou spolufinancovány Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Evropský sociální fond napomáhá rozvoji zaměstnanosti podporou zaměstnatelnosti, podnikatelského ducha, rovných příležitostí a investicemi do lidských zdrojů. Bližší informace o ESF naleznete na www.esfcr.cz

Firma RACIO, s.r.o. je příjemcem dotace z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost - program „Vzdělávejte se". Realizujeme projekty „Prodejní dovednosti pro obchodní zástupce" a „Aktivní vyhledávání nových obchodních příležitostí a plánování výroby a prodeje". Tento projekt je spolufinancován z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR.

Firma RACIO, s.r.o. je příjemcem dotace z OPPI – program Školicí střediska. V souladu s cíli programu Školicí střediska – Výzva II jsme realizovali projekt „Školicí středisko RACIO Břeclav“, číslo projektu: 5.2 SS02/477. Předmětem projektu je rekonstrukce podkrovního prostoru stávající administrativní budovy a zpevnění plochy před touto budovou – vybudování parkovacích stání. Součástí projektu je i pořízení vybavení školicího střediska nábytkem a školicími pomůckami.

Firma RACIO, s.r.o. je příjemcem dotace z OPPI – program ROZVOJ – Výzva III. V rámci programu realizujeme projekt „Linka na výrobu kukuřičných chlebíčků“, číslo projektu:2.2 RV03/118. Nákup výrobní linky, zařízení pro pečení, chucení a balení určené pro zpracování zejména kukuřice, případně jiných specifických zrnin zpracovatelných procesem expanze.

Firma RACIO, s.r.o. je příjemcem dotace z OPPI – program ICT v podnicích – Výzva III. Realizovali jsme projekt „ICT pro efektivní práci ve výrobě, ve skladech a na logistice – 2010“, číslo projektu: 2.2 ITP03/068. Tento projekt byl spolufinancován ze strukturálních fondů ES a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu.

Firma RACIO, s.r.o. je příjemcem dotace z OPPI – program Marketing – Výzva I. Realizovali jsme projekt „Propagace značky RACIO ve vybraných evropských destinacích“, číslo projektu: 6.2 M01/613. Tento projekt byl spolufinancován ze strukturálních fondů ES a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu.